Дянковa & Стойчевса - адвокатска кантора предлага следните услуги в областта на търговското и дружествено право:
Консултиране при избор на правна форма на юридическото лице, подробно запознаване с нормативните изисквания, специфика и предвидената отговорност за конкретния тип юридическо лице, търговски дружества или сдружения с нестопанска цел, даващо възможност да се избере най- точно отговарящото на намеренията на клиента правна форма. За нас е важно Вие не просто да регистрирате „ фирма „, защото сте чули, че трябва да имате такава, а да сте пълно и точно запознати какъв е смисъла, съдържанието, правата задълженията и съответно предвидената отговорност за това което правите.

Регистрация, пререгистрация, заявяване на новите обстоятелства в Агенция по вписване или съответния Съд

Операциите по придобиване, изцяло или частично, на дялове от дружествения капитал, сливанията, разделянията и извънредните действия, както от страна на дружеството, така и на институционалните инвеститори, местни и чуждестранни, са сектор, в който благодарение на богатия ни  опит, предоставяме на клиентите си ефикасно и персонализирано обслужване: от предварителната фаза на проекта ( консултиране: при избор на най – добрата договорна форма, данъчно и финансово консултиране, консултиране при  преговори  между съдружници, потенциални инвеститори , двустранни и многостранни преговори ) до реализацията на проекта чрез различни договорни средства, включително конкретна оценка на  дружеството (due diligence), и последващи оценки (price adjustment).

Изготвяме на пълен  набор от документи за регистрация, преобразуване, вписване на промените. При участие на чуждестранни  физически и юридически лица  се изготвят двуезични документи.

Консултираме инвеститора при избор и управление на финансови инструменти ( project-financing e il leveraged buy out), както при самото управление на дружеството (например, споразумения между съдружниците, put & call options, създаване на гаранционни и резервни фондове,  залози надялови участия ).

 Пълно правно и счетоводно обслужване на дейността на клиента, абонаментно или инцидентно.

Когато ни се поиска помощ от  страна на продавача, насочваме специално внимание на защитата на неговите интереси и удовлетворяване на неговите имуществени очаквания или защита срещу претенции на купувача.

Консултираме клиента при осъществяване дейността на дружеството  и при управление на миноритарни дялове,  при взаимоотношенията между съдружниците, при различни случай на промяна на капитала на дружеството. Отделяме специално внимание на структурирането на отношенията между съдружниците, според конкретната ситуация

Осъществяваме процесуално представителство по дела от фирмен и търговски характер.
 • Per la costituzione di una SRL/ puo` essere costituita da persone sia fisiche che giuridiche o sola di una persona l’elenco orientativo di documenti ed informazioni e come segue:1.  Statuto – non occore essere autenticato dal notaio, come in Italia, si prepara in modo bilingue e I soci  /socio / firma/ano i testi sia in italiano sia in bulgaro. Per prepararvi lo statuto avrei bisogno di:
 •          Fotocoppia/e dei passaporto/i o carta/i d’identita dei soco/i, se sono persone fisiche, o attestazione della Cammera di commercio Italiana per la registrazione, autenticata con apoatille se il socio sara una persona giuridica
 •       Determinare il capitale sociale, le quote e divisione quote tra I soci se sono pui di un socio /. Il minimo previsto e’ 2 leva
 •   Determinare sede e indirizzo amministrativo in teritorio bulgaro / qualquno deve ricevere la corispondenza/.
 • ·         Sceglere amministratore Determinare oggetto di attivita
 • 2.  Protocolo di assemblea per la fondazione di srl / lo prepariamo noi/
 • 3.  “ SPESIMENT”  dell’amministratore – e ‘una dichiarazione firmata davanti il notaio con la qualle l’amministratore deposita esempio della sua firma – costo e’ attorno 15  euro in Bulgaria o 22 euro in Ambasciata Bulgara a Roma 
  4.  Delega per avvocato per presentare la nuova ditta davanti Ufficio Registro commerciale – per registrare la ditta’
 • 5.Attestazione della banca per versamento capitale sociale
 • 6.  3 dichiarazioni prestampati per Ufficio Registro commerciale – per registrare la ditta’

 I tempo per registrazione e tra 3 e 7 giorni lavorativi dalla data di deposito documenti nel Registro commercial

Per la sede e indirizzo amministrativo in teritorio bulgaro, come soluzione proponiamo per inizio e fasa costitutiva, il servizio “ufficio virtual” proposto 
della compania Regus, che ha un costo di 50 euro al mese