Адвокатско дружество Дянкова & Стойчевска  предлага следните услуги в областта на гражданското право и събиране на вземанията:

 • консултации, изготвяне на правни становища, договори споразумения в сферите на семейно, наследствено, вещно и трудово право 
 • Подготовка и правна помощ при водене на преговори 
 • Осъществяване на контакт с други фирми (избрани по критерии на клиента), изготвяне на писма, предложения, оферти и изпращането им по Е-мейл, факс
 • Консултации по E-mail
 • Процесуално представителство при съдебни процеси и защита пред арбитраж, извън съдебно уреждане на спорове
 • Представителство по изпълнителни дела както на взискател така и на длъжник. Съдействие при налагане и вдигане на обезпечителни мерки
 • Процесуално представителство на пострадали лица и огранизации срещу които се насочват дела за обезщетяване на пострадали лица при злополуки, трудови злополуки, транспортни  злополуки и т.н.
 • Представителство и посредничество при събиране на вземания; • Представителство пред лоши длъжници; • Посредничество в преговори с търговски дружества с цел погасяване на задължения; • Посредничество в търговски спорове по неизплатени фактури; • Посредничество при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове; • Водене на съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник; • Водене на искови съдебни производства; • Консултации във връзка със събиране на дългове и вземания; • Представителство пред изпълнителните служби за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания; • Иницииране и водене на обезпечителни производства – за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки. 

  Метод на работа  

 •  Адвокатско дружество  Дянкова и  Стойчевска действа изцяло в интерес на клиентите си и съгласно техните изисквания и очаквания. • Когато успеем да постигнем споразумение с длъжника, ние изготвяме погасителни планове, за чието изпълнение впоследствие следим. • Преди да подпишем каквито и да е споразумения, ние извършваме действия, които целят бъдещото обезпечаване на задължението и изготвяме документи, които при една последвала недобросъвестност на длъжника биха чувствително съкратили процедурата по събиране на вземането. • Ние действаме превантивно – в случаите, когато длъжникът отново не погаси задълженията си. • Когато съществува противоречие по отношение на въпроса дали изобщо съществува задължение, ние действаме според случая, като целим избягване на съдебния спор. В случай, че съдебното производство е наложително, ние предприемаме различни видове стратегии, които целят положително въздействие върху длъжника в течение на съдебната процедура. • Когато няма възможност да бъде постигнато извънсъдебно споразумение Адвокатско дружество Дянкова и Стойчевска представлява клиентите си в различни видове съдебни производства срещу насрещната страна, които в много случаи действат превантивно – запориране на сметки, налагане на възбрани върху имоти, запори на трудови възнаграждения и пр. Ние предварително извършваме проверка за имотното състояние на длъжника и действаме според условията. 

            Събиране на вземания и действия срещу длъжника  

 • Преди да бъдат заведени каквито и да е съдебни искове, ние правим всичко възможно за доброволното уреждане на въпросите, свързани със събирането на дълга. • Когато усилията ни се окажат недостатъчни, ние действаме с всичко позволени от закона средства за да съберем вземанията на клиентите си. • Работата ни започва с проучване на длъжника. Действията, които ще предприемем ще бъдат съобразени с тяхното финансовото и социалното състояние на длъжника и възможностите му за своевременно плащане на задължението и събиране на дълга. • След проучване и писмено уведомяване на длъжника, ние започваме да преговаряме с длъжниците чрез телефонни разговори или посещения на място. В случаите, когато преценим, че преговорите са безуспешни, ние заедно с клиента избираме подходящ вариант за действие. • В голяма степен ефективността и бързината по събиране на вземането зависи от навременните действия на клиентите ни. Колкото по-рано кредиторът се обърне към нас, толкова е по-голяма вероятността дългът да бъде върнат своевременно и без затруднения.

            Съдебни действия

 • Извънсъдебните мерки за събиране на дълг невинаги се оказват ефективни. Съобразените със закона съдебни действия, макар да не са най-бързия вариант, със сигурност са най-твърдия и ефективен метод срещу неизправните длъжници. •С влизане в сила на новия Гражданско-процесуален кодекс, бяха очертани ред все още нови за българския правен ред способи за ефективно уреждане на въпросите, свързани с издължаването. Ние действаме по пълномощие на клиента и с избран от него след предварителен и обстоен анализ способ. •След снабдяване с изпълнителния лист, ние представляваме клиента пред съдебен изпълнител с цел максимално бързото погасяване на конкретния дълг. • В течение на съдебното производство, ние информираме клиентите си за неговия ход и за възникналите проблеми на всеки един етап.