Адвокатската кантора предлага  пълен  набор от правни и икономически средства и инструменти за защита на чуждестранните инвестиции в РБългария, в това число:

  • правни и икономически консултации, анализ и проучване  при избор на правноорганизационна форма на юридическото лице и съответно избрания сектор на дейност
  • оценка на риска , анализ на пазарна ситуация, период на възвращаемост на инвестицията
  • правни и данъчни консултации за преимуществените аспекти на законодателството на РБългария,  консултиране относно международни и режими спогодби, целящи избягване на двойното данъчно облагане
  • правна помощ и процесуално представителство на миноритарни съдружници
  • правна помощ за получавене на статут на временно, посстоянно продължително ипребиваване на територията на РБългария
  • процесуално представителство, пред съд,арбитраж, местна и международна медиация
  • репатриране на печалба и капитали