Дружество с ограничена отговорност в Италия.

Могат да бъдат учредени с три   различни характеристики и процедури.

Le società a responsabilità limitata in Italia.

Possono essere attualmente costituite attraverso tre diverse tipologie.

И трите от  вида  ООД  трябва да бъдат учредени с публичен акт - следователно пред нотариус - и могат да бъдат както еднолични, така и образувани от множество съдружници.

Tutte e tre queste tipologie di S.r.l. devono essere costituite mediante atto pubblico - quindi di fronte ad un notaio - e possono essere sia unipersonali che formate da una pluralità di soci.

Референтното законодателство очевидно е това на гражданския кодекс, в членове 2463 и следващите.

La normativa di riferimento è ovviamente quella del codice civile, agli articoli 2463 e seguenti.

Обикновено ООД :

S.r.l. ordinaria:

Обикновеното ООД трябва да бъде учредено с минимален дружествен капитал от 10 000,00 евро.


България остава с най-нисък данък върху доходите в Европейския съюз, показва годишният доклад на Европейската комисия за данъчните тенденции в страните-членки. Корпоративният данък у нас също е най-ниският. С 10% данък върху доходите България е близо 4 пъти под средните 38% за Евросъюза и 43% за еврозоната, показаха обявените днес данни, съобщи БНР.   С най-много се облагат доходите в Швеция и Дания – съответно 55 и 56,5%, а следващата най-ниска ставка след България, е в Чехия и Литва – 15%. Корпоративният данък е най-нисък в България и Кипър – по 10% при средно 23,5% в Европейския съюз. 

Средното равнище на ДДС в ЕС рязко се е повишило от 2008 година, информира днес Евростат. През 2012 година стандартната ставка на ДДС варира от 15 процента в Люксембург и 17 процента в Кипър до 27 процента в Унгария и 25 процента в Дания и Швеция. В България е 20 процента, припомня БТА. 

Конституционният съд отмени като противоконституционен текста от Закона за движението по пътищата, според който шофьорите не могат да обжалват наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена  aдо 50 лева. Висшите съдии са взели решението единодушно и без особени мнения с аргумента, че с разпоредбата се нарушават правата на гражданите и няколко текста от Конституцията.

Фирмите ще подават ДДС-декларации само по електронен път

От началото на 2012 г. редовните месечни справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се изпращат само по интернет , когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет. Това съобщиха във вторник от приходната администрация. Промяната е в Закона за данък върху добавената стойност и влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Единен Европейски договор за продажба -Предложението на Европейската Комисия, очаква да бъде одобрено от Страните членки и от европейския Парламент, които вече демонстрира силната си подкрепа, при гласуването  в началото на тази година.

Хората, които са останали без работа и са получавали само доходи от заплата, вече няма да са длъжни да подават данъчна декларация. Това предвижда проектът за промени в закона за данъците върху доходите, публикуван на сайта на МФ. Хората, които работят само по трудов договор, няма да подават данъчна декларация, стига да не дължат допълнително данък и да не ползват данъчни облекчения.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ N 2 от 22.03.2011 г
Подлежи ли на отмяна от съда заповедта за налагане на принудителна административна мярка, издадена на основание чл. 75, т. 6 от Закона за българските документи за самоличност (респективно чл. 76, т. 3 (отм.) от същия закон), поради противоречие с Директива 2004/38?

Всеки занаятчия вече ще може да се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, с което се дава възможността за възстановяване на средства за вложените в производството материали. Това решиха депутатите като одобриха окончателно промените в Закона за занаятите

ОТМЯНА ОГРАНИЧИТЕЛНА МЯРКА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. СОФИЯ, 27.08.10 год.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, ХХІV състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми август, две хиляди и десета година в следния състав: