Отговор: Европейско дружество се учредява по реда на Регламент 2157/2001 на Съвета на Европа от 8 октомври 2001 г. чрез сливане на 2 или повече дружества (ООД или АД) при условие, че поне 2 от сливащите се дружества имат седалища в различни страни-членки на Европейския съюз.

Отговор. Може да подадете документи за придобиване на италианско гражданство:

- след две години от датата на сключване на брака, ако за този период прибивавате законно в Република Италия

- след три години от датата на сключване на брака, ако за този период  не пребивавате на територията на Република Италия, и през тези периоди бракът реално съществува / не сте се развели, не сте анулирали брака или не сте във „физическа раздяла”

При липса на завещание, се прилагат следните принципи според различните хипотези, например:

1.Ако починалият е бил неженен, без деца, неговите родители, братята и сестрите му го наследяват.