При липса на завещание, се прилагат следните принципи според различните хипотези, например:

1.Ако починалият е бил неженен, без деца, неговите родители, братята и сестрите му го наследяват.

2.Ако починалият, неженен, е оставил деца, те го наследяват.

3.Ако починалият е оставил съпруг/а при липса на низходящи, възходящи родственици, братя или сестри, съпругът/гата получава цялото наследство (чл. 583 Граждански кодекс).

4.Ако починалият е оставил съпруг/а и деца, съпругът/гата имат право на половината от наследството, ако има само един син, в другите случаи една трета. Децата поделят помежду си останалата част от наследството в равни дялове. Делът на преждепочинало дете се полага на неговите низходящи родственици по колена (по право на заместване).

5.Ако починалият без син остави съпруг/а и възходящи наследници, тогава, две трети отиват при съпруга/гата и една трета при възходящите родственици.

6.Партньорите при регистрирано или нерегистрирано съжителство имат ли право върху наследството ?

Италианското право не познава съжителството. Италианското право не дава автоматично наследствени права на преживелия партньор. Въпросният може да наследи само в случай че това е предвидено в завещание.