Отговор: Европейско дружество се учредява по реда на Регламент 2157/2001 на Съвета на Европа от 8 октомври 2001 г. чрез сливане на 2 или повече дружества (ООД или АД) при условие, че поне 2 от сливащите се дружества имат седалища в различни страни-членки на Европейския съюз.

По реда на този Регламент могат да се учредят още:

  • европейско дружество-холдинг: като поне 2 от дружествата-учредители на холдинга (имащи седалище и главен адрес на управление в страна-член на Общността) се регулират от правото на различни страни членки или в продължения на поне 2 години поне 2 от тях са имали дъщерно дружество, регулирано от правото на друга страна-членка или клон отново в друга страна-членка;
  • дъщерно дружество - европейско дружество: условията са слетите дружества да имат седалище и главен адрес на управление в Общността и поне 2 от тях да са имали дъщерни дружества поне 2 години в страна-членка или да се регулират от правото на различни страни-членки.Акционерно дружество, учредено по правото на страна-членка с адрес на управление и седалище в страна-членка може да се преобразува в европейско дружество, ако поне 2 години е имало дъщерно дружество в друга държава-член на ЕС. Възможно е и за дружество, чието главно управление (майчино дружество) също се преобразува в европейско дружество, но за тази цел то трябва да е учредено по правото на страна-членка и в тази страна трябва да е седалището му според устава, както и да съществува трайна връзка между това дружество и местната икономика. Записаният капитал не може да бъде по-малко от 120 000 евро. Фирмата на европейското дружество задължително включва съкращението SE или пълния текст Societas Europaea. Седалището на европейско дружество трябва да е установено в рамките на Общността в същата държава, в която се намира и главното управление.Регламент 2157/2001 не обхваща области като данъчно облагане, конкуренция ,интелектуална собственост или несъстоятелност.По отношение на тях е приложимо вътрешното право на страните-членки както е посочено в самия Регламент. Не може да се учреди ЕД чрез сливане когато сливащото се дружество има седалище в България и притежава земя както и да се премести седалището на такова дружество в друга страна-членка.Тази забрана се налага съобразно условията фиксирани в договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.Когато дружество регистрирано в България вземе участие в ЕД се извършва проверка по силата на чл.22 ал.1 и чл.32от Регламента.Компетентен орган назначаващ проверяващите лица е Агенцията по вписванията.Тяхното назначаване се иска от сливащите се дружество по силата на Регламента.Задачите на проверяващите е да провери проекта на условията за сливането и да състави общ доклад до всички притежатели на дялове или акции. Необходимо е независим проверител да удостовери,че капитала на дружеството което предстои да се превърне в европейски покрива изискуема размер от 120 000 евро.Към капитала се включва и цялото имущество на дружеството като и резервите.