Въпрос: Здравейте, извършвам доставки на   услуги извън територията на стра

ната. Мога ли да се регистрирам по ДДС в превдид, че клиентите ми държат да посочвам ДДС код / номер / във фактурите си и ако да какъв е реда за това?

OТГОВОР: От 01.01.2010 г. се въведе и нова специална регистрация по ЗДДС, а именно задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя.
По смисъла на чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. 
Тъй като дружеството ще предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение в други държави членки, за същото възниква задължение за регистрация по реда на чл. 97а, ал. 2 от закона. 
Съгласно чл. 101, ал. 8 от ЗДДС регистрацията по чл. 97а от закона се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация. Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансовото плащане или данъчното събитие). 
За така осъществените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, след регистрацията по този закон дружеството няма да начислява данък на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, тъй като същите ще са с място на изпълнение извън територията на страната. 
Следва да се има предвид, че лицата, регистрирани на основание чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури, както и нямат право на данъчен кредит. 
Регистрирано по ЗДДС лице, което извършва доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на държава членка, заедно със справката декларация подава и VIES декларация за тези доставки за съответния данъчен период.
В същото време това, че дадено лице е регистрирано по чл. 97а от закона, не отменя неговото задължение да се регистрира по общия ред (чл. 96, 97 и 99 от ЗДДС) или по свой избор (чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от закона), ако възникнат съответните основания за такава регистрация. В тези случаи лицето следва да се регистрира съответно по реда и в сроковете за задължителната регистрация или за регистрацията по избор.

Пример изискуеми  документи при регистрация: 
1. Справка за реализиран облагаем оборот за период една година назад
2.Справка за реализиран облагаем оборот от задължено лице по чл.21, ал. 2 от ЗДДС в сила 01.01.2010
3.Писмени обяснения
4.Декларация за получени и предоставени услуги на ДЗЛ от ЕС и извън Общността
5.Декларация за доходи, които биха били облагаеми за целите на ЗДДС
6.Банково извлечение за период от 1 година на зад за всички разплащателни сметки
7.Писмени обяснения за дейността
8лПревод на договори, кореспонденция и т.н. доказващи наличието на основание за регистрация