Премахват ненужно подаване на данъчни декларации

Хората, които са останали без работа и са получавали само доходи от заплата, вече няма да са длъжни да подават данъчна декларация. Това предвижда проектът за промени в закона за данъците върху доходите, публикуван на сайта на МФ. Хората, които работят само по трудов договор, няма да подават данъчна декларация, стига да не дължат допълнително данък и да не ползват данъчни облекчения.

Досега това право имаха само тези, на които работодателят им е преизчислил годишния данък.Затова тази година се наложи много хора, които са останали без работа, да подават годишна данъчна декларация, защото към края на годината нямаха работодател, който да преизчисли годишния им данък. Променя се редът за облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато наематели са предприятия и самоосигуряващи се лица. Сега наемателите са задължени да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми на всички собственици, получатели на дохода, съобразно припадащата им се част от идеалните части в сградата, а собствениците, получатели на дохода, да го декларират в годишните си данъчни декларации. Предложението е за облагане с окончателен данък при платеца на дохода (наемателя). Занапред той ще удържа дължимия данък от наема и следва да го преведе в бюджета. Задължително ще се декларират печалбите от хазартни игри и доходи от сделки с финансови инструменти в годишен размер над 5000 лв. Става дума например за сделки с акции на борсата. Тези доходи са необлагаеми, но ще се декларират, защото е имало случаи на неоснователното използване на този вид необлагаеми доходи като аргумент за доказване на имуществено състояние. Освен това се предлага отстъпката в размер на 5 на сто от дължимия данък при по-ранно внасяне на дължимия по декларацията данък (до 10 февруари на следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път да се ползва, само ако авансовият данък е внесен от лицата в срок. Сега отстъпката може да се ползва и при ненавременно внасяне на дължимия авансов данък през годината.