Дружество с променлив капитал в България

Дружество с променлив капитал в България: Какво трябва да знаем?

Дружествата с променлив капитал са една новоустановена правна форма на юридическо лице, която предлага гъвкави възможности за предприемачите и най-вече на  растящия брой start-up компании, избрали да се развиват дейността си  в България. Това е резултатът от последните изменения в българския търговски закон, според които дружеството с променлив капитал се учредява от едно или повече физически или юридически лица и отговаря към кредиторите с имуществото си.

За разлика от традиционните  инвестиционните дружества с променлив капитал / SICAV характерни за Малта и Сингапур/, които предлагат най-удобния за бизнеса метод за  инвестиране и обикновенно са инвестиционни дружества, българските дружества с променлив капитал SCV са лимитирани до първоначалното набиране на средства – могат да бъдат само микро и малки предприятия, т.е.  което има средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 4 000 000 лева, и/или стойност на активите, която не превишава 4 000 000 лева. При надхвърляне на законово заложената граница от близо 2 000 000 евро, закона предвижда задължение за преобразуване на дружеството с променлив капитал в капиталово дружество – акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност. Регулацията на разпореждане с дялове, също по-скоро застъпва гарантиране и защита на правата  на първоначалните учредители и инвеститори в сравнение с правата на традиционните инвестиционни  дружества с променлив капитал.

Преимуществата на българския вариант на дружество с вариращ капитал, е несъмненно по- бързата процедура по регистрацията му и липсата на изискване на лицензиране, за разлика от инвестиционни  дружества с променлив капитал.

 Капитал и дружествени дялове

Капиталът на дружеството е променлив и не подлежи на вписване в търговския регистър. Със съответното решение на годишното общо събрание, размерът на капитала може да се установи и промени при приключване на финансовата година. Дяловете на дружеството могат да бъдат различни по размер за отделните класове, а срещу тях съдружниците правят вноски.

В заключение, дружествата с променлив капитал предоставят гъвкави възможности за предприемачите, като същевременно осигуряват защита и отговорност към кредиторите. Тези нови правила представляват важен стъпка в развитието на бизнес средата в България и създават по-добри условия за предприемаческата активност.

 

Дружество с променлив капитал в България